Healthy Corner
Views  1701
ผลสำรวจสุขภาพคนไทยอ้วน ลงพุงเพิ่ม

 

 

 

 

เปิดผลสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ 15ปีขึ้นไป พบภาวะอ้วนลงพุง เอวหายพุ่งกระฉูด ไขมันในเลือดสูง กินผักผลไม้น้อย ชี้คนไทย 3.3%กินยาคลายเครียด หรือยานอนหลับเป็นประจำ คาดมีผู้ป่วยเบาหวาน 3ล้านคน ความดันสูง 10ล้านคน พบเด็กหญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น ขณะคนอายุ 60ปี มีภาวะสมองเสื่อม 12.4%

 

รศ.นพ.วิชัย เอกพลากร สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึง ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนจากสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กลุ่มตัวอย่างใน 20จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพฯ อายุ 15-59ปี จำนวน 12,240คน และอายุ 60ปีขึ้นไปจำนวน 9,720คน รวม 21,960คน

 

จากการสำรวจพฤติกรรมการกินอาหาร พบว่าการกินผลไม้  17.7%กินผักและผลไม้ปริมาณต่อวันเพียงพอตามข้อแนะนำ โดยสัดส่วนการกินผักและผลไม้ในผู้ชายอยู่ที่ 16.9%น้อยกว่าผู้หญิงซึ่งอยู่ที่ 18.5%เมื่อพิจารณาตามภาคพบว่า ภาคใต้กินผักและผลไม้เพียงพอมากที่สุด รองลงมา คือ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

 

ประเด็นการใช้ยาและอาหารเสริม พบว่าประชากรอายุ 15ปีขึ้นไป 2.3%กินยาแก้ปวดทุกวัน ผู้หญิงมีความชุกในการกินยาแก้ปวดสูงกว่าผู้ชาย และสัดส่วนการกินยาแก้ปวดเพิ่มเมื่ออายุมากขึ้น และพบว่า 3.3%กินยาคลายเครียดหรือยานอนหลับเป็นประจำ ทั้งที่มีอาการหรือไม่มีอาการ

 

ที่น่าห่วง คือ ภาวะอ้วน ประชากรอายุ 15ปีขึ้นไปผู้ชายพบ 28.4%และผู้หญิง 40.7%ความชุกในเขตเทศบาลสูงกว่านอกเขตเทศบาล โดยภาคกลางและ กทม.สูงกว่าภาคอื่นๆ  ส่วนภาวะอ้วนลงพุง ในผู้ชายที่รอบเอวเกิน 90ซม.มี 18.6%และในผู้หญิงมี 45%เมื่อเทียบกับผลการสำรวจครั้งที่ 3พบว่า ครั้งที่ 4มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

 

ส่วนกรณีโรคเบาหวาน คาดว่าจะมีผู้ป่วยอายุ 15ปีขึ้นไปประมาณ 6.9%หรือ 3ล้านคน โดยความชุกในผู้หญิง 7.7%ผู้ชาย 6%โดยความชุกจะสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

 

อีกประเด็นที่น่าห่วง คือ โรคความดันโลหิตสูง โดยพบว่า อายุ 15ปีขึ้นไปประมาณ 10ล้านคน ความชุกจะสูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โดยจากการตรวจร่างกายพบว่า บางคนความดันโลหิตสูงถึง 240ก็มี ซึ่งในคนที่ร่างกายทนทานได้อาจจะมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ ดังนั้น ข้อแนะนำ คือ การไปตรวจร่างกายทุกปี โดยเฉพาะในคนอายุ 20ปีขึ้นไป

 

ส่วนสุขภาพของผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป พบภาวะสมองเสื่อม 12.4% โดยในผู้ชายพบ 9.8% ในขณะที่ผู้หญิงอยู่ที่ 15.1%

 

 

ที่มา: hsri.or.th