Healthy Corner
Views  1061
ผลวิจัยรับรอง ชา กาแฟ ป้องกันโรคหัวใจได้

 

 

 

 

การวิจัยจากนักวิทยา ศาสตร์ในเนเธอร์แลนด์ เผย การดื่มชาหรือกาแฟ วันละ 2-3ถ้วยช่วยป้องกันโรคหัวใจได้

 

ผลการศึกษากลุ่ม ตัวอย่างราว 40,000คน ระยะเวลา 13ปี จากนักวิทยาศาสตร์ในเนเธอร์แลนด์ พบว่า การดื่มชา หรือกาแฟ วันละ 2-3ถ้วย จะช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ และหากดื่มชาวันละ 6ถ้วย จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจได้ 1ใน 3

 

อย่างไรก็ดี การดื่มชาวันละ 2-4ถ้วย ก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจได้ร้อยละ 20แต่หากว่า ดื่มกาแฟ และสูบบุหรี่ด้วย จะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์ใดใดต่อร่างกายเลย

 

เช่นเดียวกับการดื่มชาในปริมาณมากระหว่างดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน โดยไม่ได้ออกกำลังกายเลย ก็ไม่ได้ช่วยป้องกันโรคหัวใจด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การค้นพบดังกล่าวถือเป็นหลักฐานยืนยันว่า การดื่มชาหรือกาแฟร้อน มีประโยชน์ต่อรางกาย

 

 

ที่มา: health.deedeejang.com