Healthy Corner
Views  1355
ช็อคโกแลตมีประโยชน์ต่อหัวใจ

                                  

ทีมนักวิจัยจาก University of California at Davis, USA พบว่าโกโก้มี

ฤทธิ์ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดอุดตัน อันเป็นสาเหตุสำคัญใน

การเกิดโรคหัวใจ

 

หากรับประทานทานช็อคโกแลตในจำนวนที่พอเหมาะไม่มากไม่น้อยเกิน

ไปโดยผลการวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร The American Journal-

of  Clinical Nutrition โดย Prof. Carl Keen และคณะ ประจำภาค

Nutrition and  Internal Medicine แห่งมหาวิทยาลัยนี้ ได้คัดเลือกอาสา

สมัครจำนวน 30 คนซึ่งไม่สูบบุหรี่และไม่มีประวัติการเป็นโรคหัวใจมาก่อน

เข้าทำการทดลองโดยให้คนทั้งหมดนี้ดื่มน้ำ หรือ เครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน

หรือเครื่องดื่มโกโก้โดยให้ดื่มต่างเวลากันและดื่มทีละชนิด แต่ละครั้งก่อนดื่ม

จะถูกตรวจเลือดก่อน และตรวจเลือดอีกครั้งหลังการดื่มโดยห่างประมาณ 2

และ 6 ชั่วโมงตามลำดับ

                           

นักวิจัยพบว่า Platelets ในเลือดของร่างกายผู้ที่ดื่มโกโก้มีการจับตัวเป็นก้อน

น้อยกว่า ทั้งนี้ Platelets เป็นส่วนประกอบสำคัญในเม็ดเลือดแดง มีหน้าที่ทำ

ให้เลือดจับตัวเป็นลิ่มหรือก้อนเมื่อเราบาดเจ็บ แต่อาจจับตัวกันหนาแน่นเป็น

ลิ่มเหนียวข้นเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตันในร่างกายได้ ซึ่งถ้าเป็นก้อน

ใหญ่ก็จะทำให้เป็นโรคหัวใจวายกระทันหันได้
 

                            

Prof. Keen ระบุว่าที่หมอมักจะสั่งยาแอสไพรินสำหรับเด็กให้ผู้สูงอายุรับ

ประทานวัน ละเม็ดนั้น ก็เพื่อช่วยป้องกันโรค Heart attack เพราะแอสไพริน

สำหรับเด็กช่วยไม่ให้ Platelets จับตัวกันเป็นก้อนเหนียวมากเกินไป ซึ่งเครื่อง

ดื่มโกโก้ก็เช่นกัน แต่ออกฤทธิ์ไม่แรงเท่า

 

ที่มา: ku.ac.th