Healthy Corner
Views  1709
โค…อะไรทำให้หัวใจชำรุด?

จาก สถิติทางการแพทย์ คนไทยตาย 7 คนต่อชั่วโมง ด้วยโรคหลอดเลือด

หัวใจ โรคที่กำลังจะเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย ซึ่งมีสาเหตุมา

จากเจ้าโค...ตัวนี้นี่เอง

โค...ที่ ทำให้หัวใจชำรุดที่ว่านี้ก็คือ เจ้า "โ-ค-เ-ล-ส-เ-ต-อ-ร-อ-ล” นั่นเอง

                        

โดยส่วนใหญ่โคเลสเตอรอลทำให้เกิดโรคต่างๆมากกมาย เช่น โรคหลอด

เลือดหัวใจ และภาวะโคเลสเตอรอลในหลอดเลือดสูง ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้

เสี่ยงต่อการตายทั้งสิ้น โคเลสเตอรอล คือ สารไขมันคล้ายขี้ผึ้งที่ปรากฏอยู่

ในทุกเซลล์ของร่างกาย เมื่อพูดถึงไขมันทุกคนอาจจะคิดว่าไปไขมันเป็นสิ่ง

ไม่ดีทั้งนั้น แต่จริงๆแล้วไขมันแบ่งออกเป็นหลายประเภท หากจะให้ทำง่ายๆ

สามารถแบ่งได้ง่ายๆเป็น 2 ประเภท คือ

 

1. โคเลสเตอรอลซึ่งส่วนหนึ่งร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ และอีกส่วน

หนึ่งได้รับจากอาหาร โดยปกติระดับโคเลสเตอรอลในเลือดจะต้องไม่เกิน 200

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งในโคเลสเตอรอล จะประกอบด้วยโคเลสเตอรอลสอง

ชนิดที่สำคัญคือแอลดีแอล และเอชดีแอล แอล ดีแอลคือโคเลสเตอรอลชนิด

เลว ส่วนเอชดีแอลคือโคเลสเตอรอลชนิดดี ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ ต้องถูกควบคุม

ให้อยู่ในระดับที่สมดุล แอลดีแอลในกระแสเลือดควรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 130

มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร ส่วนเอชดีแอลในกระแสเลือดควรสูงกว่า 40 มิลลิกรัม

ต่อเดซิลิตร หากระดับแอลดีแอลสะสมในกระแสเลือดมากเกินไป จะทำให้

หลอดเลือดตีบตัน มีโอกาสสูง ที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ

เบาหวาน

                           

 

2. ไตรกลีเซอร์ไรด์ คือไขมันอีกชนิดที่ร่างกายสร้างขึ้นเองและได้รับจากสาร

 

อาหาร ระดับปกติในเลือด ไม่ควรเกิน 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หากระดับ

ไตรกลีเซอร์ไรด์สูงเกินไปจะทำให้หลอดเลือดอุดตันได้เช่นเดียวกัน

โคเลสเตอรอลชนิดดี หรือ HDL หรือที่เรียกกันทางการแพทย์ว่า เอช ดี แอล

โคเลสเตอรอล (HDL Cholesterol) ซึ่งเปรียบ เสมือน "ตำรวจ" คอยจับผู้ร้าย

เพราะเป็นตัวกำจัดไขมันไม่ดีออกจากหลอดเลือดแดงซึ่งสามารถช่วยลดความ

เสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วย อีก หนึ่งตัวที่เป็นยอดวายร้ายกับ

ร่างกายเราก็คือ โคเลสเตอรอลชนิดเลว หรือ LDL หรือที่เรียกกันทางการแพทย์

ว่า แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (LDL Cholesterol) ซึ่งเปรียบเสมือน

"ตัวผู้ร้าย" ถ้ามีปริมาณมากจะสะสมอยู่ในหลอดเลือดแดงเป็นต้นเหตุของโรค

หลอดเลือดแดงแข็ง ยิ่งระดับแอล ดี แอล โคเลสเตอรอลสูงมากเท่าไหร่อัตรา

เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

     

อะไรทำให้โคเลสเตอรอลสูง?

 

1. พฤติกรรมการบริโภค - การกินแบบไม่ยั้งคิด กินแบบไม่คำนึงถึงคุณค่าทาง

อาหาร กินแต่อาหารขยะ

                         

2. ขาดการออกกำลังกาย - จากพฤติกรรมของคนวัยทำงานในปัจจุบันที่ขาด

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

3. กรรมพันธุ์ – หลายคนมีกรรมพันธุ์โรคนี้มาตั้งแต่กำเนิด

 

4. โรคเบาหวาน – โรคที่เกิดจากทั้งพฤติกรรมการกินและเกิดจากกรรมพันธุ์

ภายในครอบครัว ควบคุมโคเลสเตออล เรื่องง่ายที่ทำยาก เรา จะควบคุมระดับ

โคเลสเตอรอลในเลือดได้อย่างไร โดยเฉพาะโคเลสเตอรอลชนิดเลว แอลดี

แอล

 

ในทางการแพทย์มีคำแนะนำสำหรับบุคคลทั่วให้ปฏิบัติตนดังนี้

                     

1.ควบ คุมอาหาร ลดอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง รวมทั้งอาหารที่มีไขมันสูง

และอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล ของหวานต่างๆ กินปลาทะเลบ้างสัปดาห์ละ

2-3 ครั้ง รับประทานอาหารที่มีเส้นใยมาก หลีกเลี่ยงอาหารที่ผัดจากน้ำมัน ใช้

น้ำมันพืชในการปรุงอาหาร ( แปลว่าให้ใช้ น้ำมันพืชในการปรุงอาหาร หรือ ควร

หลีกเลี่ยง )

 

2. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณท์ปกติ

 

3. ออกกำลังให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพศ และวัย

                       

4. หลีกเลี่ยงความเครียด

 

5. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

6. งดสูบบุหรี่ สำหรับ ชีวิตในเมืองใหญ่ที่มีแต่ความเร่งรีบและเวลามีค่านั้น ทำ

ให้หลายคนไม่สามารถ ทำตามสุขลักษณะที่ถูกต้องได้อย่างครบถ้วน โดย

เฉพาะการเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลัง เพื่อจะควบคุมระดับ

โคเลสเตอรอล ในร่างกายแต่ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มีตัว

ช่วย ในการควบคุมและขจัดโคเลสเตอรอลชนิดเลว แอลดีแอล ส่วนเกินออก

จากร่างกาย หลาย คนคงตระหนักและรับรู้กันเบื้องต้นแล้วว่าโคเลสเตอรอลที่

ไม่ดีนั้น ส่งผลยังไงต่อร่างกายของเรา

  

ผู้ที่ควรตรวจหาระดับไขมันในเลือด

1. เมื่อมีอายุ 35 ปีขึ้นไป

2. เมื่อพบว่าบุคคลในครอบครัวมีภาวะไขมันในเลือดสูง

3. มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

4. เป็นโรคบางชนิดเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคหัวใจขาด

เลือด เป็นต้น

5. สูบบุหรี่เป็นประจำ

 

ที่มา: mthai.com